យុត្តិធម៌អន្តរកាល

មូលនិធិហេនរេចបូល ប្រចាំ ប្រទេសកម្ពុជា
Place of publication
ភ្នំពេញ
Number of Pages
64
Licence
All rights reserved.

ការសិក្សានេះវិភាគ អំពីថាតើយេនឌ័រត្រូវបានលើកយកមក ពិចារណាដែរ ឬទេនៅក្នុងសម័យអន្តរកាលបន្ទាប់ពីមានសង្រ្គាម ជម្លោះហឹង្សា និង អំណាចផ្តាច់ការ និងប្រសិនបើមានការពិចាណា តើធ្វើឡើងបែបណា។ សំណួរគន្លឹះដែលលើកឡើងនៅទីនេះគឺ៖ តើស្ថាប័ននិងយន្តការយុត្តិធម៌ អន្តរកាល     អាច សម្រេចបានយុត្តិធម៌យេនឌ័រកម្រិតណា? សំណួរនេះកើតចេញពីការសន្មតិដែលថា ទម្រង់នានានៃអំពើហឹង្សាខាងយេនឌ័រ ក៏ដូចជា ភាពខុសគ្នាខាងយេនឌ័រ ត្រូវតែលើក យកមកពិចារណាផងដែរ នៅពេលទទួលស្គាល់ពីសង្រ្គាម អំពើហឹង្សាជាទ្រង់ទ្រាយធំ  និងការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិមនុស្ស។ មានតែតាមរយៈការធ្វើបែបនេះទេ ទើបអាច កំចាត់ចោលរចនាសម្ព័ន្ធហឹង្សា បង្កើតដំណើរការសន្តិភាពដោយនិរន្តរភាព និងរៀបចំឲ្យ មានយុត្តិធម៌សង្គមទៅបាន។