យុត្ដិធម៌និងការផ្សះផ្សាសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហម?

យុត្ដិធម៌និងការផ្សះផ្សាសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហម?

ការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការយុត្តិធម៌អន្តរកាលនៅកម្ពុជា

 

សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយករបាយការណ៍នេះ

របាយការណ៍សង្ខេប - ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨                    

យុត្ដិធម៌និងការផ្សះផ្សាសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហម?អ្នកបង្កើត: ទីម៉ូធី​​​ វីលៀមន៍​​ ជូលី ប៊ែរណាត តាន់ បូរ៉ាវីន គំុ សុម៉ាលី. រក្សារសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង

ការស្រាវជ្រាវនេះ សំដៅស្វែងយល់ពីទស្សនៈរបស់ជនរងគ្រោះលើភាពយុត្ដិធម៌និងការផ្សះផ្សានៅកម្ពុជា និងឥទ្ធិពលនៃការរួមបញ្ចូលជនរងគ្រោះ ក្នុងដំណើរការយុត្ដិធម៌អន្តរកាល។

0 អត្ថាធិប្បាយ

បន្ថែមសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយថ្មី

បន្ថែមសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយថ្មី