ឃីម ​សេងហួរ

ឃីម ​សេងហួរ

ជំនួយការ ហិរញ្ញវត្ថុ និង រដ្ឋបាល
ឃីម ​សេងហួរអ្នកបង្កើត: hbs. រក្សារសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង
ទំនាក់ទំនង: 

អ៊ីម៉ែល៖ khim.senghour@kh.boell.org

ការចូលរួមចំណែកផ្ដល់នូវ: