ហេង មនោរម្យ

ហេង មនោរម្យ

មន្ត្រីទំនាក់ទំនង
ហេង មនោរម្យអ្នកបង្កើត: HBS. រក្សារសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង
ទំនាក់ទំនង: 

អ៊ីម៉ែល៖ monorom.heng@kh.boell.org

ការចូលរួមចំណែកផ្ដល់នូវ: