ហ៊្សេង ចូវ

ហ៊្សេង ចូវ

អ្នកស្រាវជ្រាវ (ផ្តោតសំខាន់ទៅលើប្រភពទឹកដែលហូរឆ្លងកាត់ព្រំដែននៃទឹក)
ហ៊្សេង ចូវ
ទំនាក់ទំនង: 

អ៊ីមែល៖​ Chao.Zhang@kh.boell.org

ការចូលរួមចំណែកផ្ដល់នូវ: