ហ៊្សេង ចូវ

ហ៊្សេង ចូវ

អ្នកស្រាវជ្រាវ (ផ្តោតសំខាន់ទៅលើប្រភពទឹកដែលហូរឆ្លងកាត់ព្រំដែននៃទឹក)
ហ៊្សេង ចូវអ្នកបង្កើត: hbs. រក្សារសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង
ទំនាក់ទំនង: 

អ៊ីមែល៖​ Chao.Zhang@kh.boell.org

ការចូលរួមចំណែកផ្ដល់នូវ: