ជន សុភ័ក្រ្ត

ជន សុភ័ក្រ្ត

អ្នកហាត់ការ
ជន សុភ័ក្រ្ត
ទំនាក់ទំនង: 

អ៊ីម៉ែល៖ sopheakchorn9@gmail.com

ជីវប្រវត្តិ: 

សាកលវិទ្យាល័យៈ  National University of Management, Cambodia, Major: Law

ការចូលរួមចំណែកផ្ដល់នូវ: