កៅសុខម៉ៅ

កៅសុខម៉ៅ

ជំនួយការកម្មវិធីនិងការទំនាក់ទំនង
កៅសុខម៉ៅ
ទំនាក់ទំនង: 

អ៊ីម៉ែល៖ kh-trainee3@kh.boell.org

ជីវប្រវត្តិ: 

សាកលវិទ្យាល័យ៖ សាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនិងសហគ្រាស

 

 

ការចូលរួមចំណែកផ្ដល់នូវ: