ណាអូមី ប៊ើនេត

ណាអូមី ប៊ើនេត

អ្នកហាត់ការ (ផ្ដោតសំខាន់លើការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជា)
ណាអូមី ប៊ើនេត
ទំនាក់ទំនង: 

អ៊ីម៉ែល​: naomi_burnett@hotmail.de

ជីវប្រវត្តិ: 

សិក្សាផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដោយផ្តោតលើសិទ្ធិមនុស្សនិងយេនឌ័រនៅសាកលវិទ្យាល័យ University College Maastricht នៅប្រទេសហូឡង់

ការចូលរួមចំណែកផ្ដល់នូវ: