ប៉ែន រតនា

ប៉ែន រតនា

អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីៈ អភិបាលកិច្ចធនធាន
ប៉ែន រតនា
ទំនាក់ទំនង: 

អ៊ីម៉ែល៖ ratana.pen@kh.boell.org  

ការចូលរួមចំណែកផ្ដល់នូវ: