អាលី អាល់ណាសានី

អាលី អាល់ណាសានី

នាយកប្រចាំប្រទេស
អាលី អាល់ណាសានី
ទំនាក់ទំនង: 

អ៊ីម៉ែលៈ  Ali.Al-Nasani@kh.boell.org 

ការចូលរួមចំណែកផ្ដល់នូវ: