ខ្មែរក្រហម

ការស្វែងរកពាក្យត្រឹមត្រូវដើម្បីបកប្រែពាក្យ ‌‍‍‍‍ « របួសផ្លូវចិត្ត »

ពេលខ្លះនៅពេលដែលប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចបង្ហាញពីគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ  ពួកគេ អាចនិយាយថាពួកគេគឺ ដាំដើមគរ ប្រសិនបើពួកគេមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្ត  ពួកគេជា ញឹកញាប់នឹងប្រើឃ្លា បាក់ទឹកចិត្ត ហើយប្រសិនបើ ពួកគេកំពុងមានអារម្មណ៍អន្ទះអន្ទែង ពួកគេនឹងនិយាយថា ខ្យល់គរ  (ដើម្បីពន្យល់ពីការដកដង្ហើមខ្លីៗរបស់ពួកគេ) ។

ការស្វែងរកការពិត និងការផ្សៈផ្សាត្រូវតែបន្ត

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី​៧ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៤

នៅក្នុង​ឪកាស​នៃ​ការផ្តល់សុន្តរកថា​ជំនុំជម្រះ​របស់​សាលាក្តីខ្មែរក្រហម ប្រឆាំងទៅនឹង​លោក ខៀវ សំផន និង​លោក នួន ជា មូលនិធិ​ហេនរេចបូល​បាន​ពិភាក្សា​ជាមួយ​នឹង បាបារ៉ា ឡូកប៊ីលល័រ ដែល​ជា​សមាជិក​របស់​សភាអ៊ឺរ៉ុប និង​ជា​អ្នក​នាំពាក្យ ផ្នែក​កិច្ចការបរទេស និង​សិទ្ធិមនុស្ស របស់​ក្រុម​បៃតង/ EFA ។

The stories from Civil Parties participating in the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia

Subscribe to RSSទទួលជាប្រចាំនូវអត្ថបទថ្មីៗ(RSS)