សុនយ៉ា អាឡិចសាន់ដ្រា បាវីតស្គី
អ្នកហាត់ការជំនួយការកម្មវិធី ( ចាប់ពី ខែមិថុនា ដល់ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤)

អាយុៈ ២៦ ឆ្នាំ

សាកលវិទ្យាល័យ: Technical University of Darmstadt, Germany; Universidad de Valencia, Spain; Ruperto Carola University Heidelberg, Germany; London South Bank University, UK;

ខ្ញុំធ្វើជាអ្នកហាត់ការ ជំនួយការកម្មវិធី ខាងផ្នែកយ៉េនឌ័រ និងសិទ្ធិមនុស្ស។ គម្រោងស្រាវជ្រាវសំខាន់របស់ខ្ញុំ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចំណាកស្រុក និងការជួញដូរមនុស្ស ខ្ញុំសូមលើកប្រទេសកម្ពុជាជាឧទាហរណ៍ ហើយខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវលើការងារទាំងពីរនេះរួមគ្នាតែម្តង។ លើសពីនេះទៅទៀត អ្វីដែលខ្ញុំសរសេរក្នុងបរិបទនេះនឹងជួយបំភ្លឺទៅលើហេតុផល ដែលធ្វើឪ្យការចំណាកស្រុក ប្រែក្លាយទៅជាការជួញដូរទៅវិញ។ ដោយពិចារណាពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមបច្ចុបន្ននៅប្រទេសកម្ពុជា ព្រមទាំងបញ្ហាជាច្រើនទៀត ដែលនៅតែរីករាលដាល ក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហម។