ស្នើសុំដកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

ស្នើសុំដកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា តំណាងឲ្យអង្គការអន្តរជាតិ សូមអំពាវនាវដល់រដ្ឋសភាជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សូមមេត្តាដកចេញជាបន្ទាន់នូវសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល(LANGO)។

សម្រាប់ការអានអត្ថបទនេះទាំងស្រុង សូមទាញយកឯកសារ PDF ដូចខាងក្រោម៖