ការិយាល័យអន្ដរជាតិ

This external content requires your consent. Please note our privacy policy.

video-thumbnail Open external content on original site

ហេនរេចបូលស្ទិហ្វទង់ នៅទូទាំងពិភពលោក

មូលនិធិហេនរិចបូលគឺកំពុងធ្វើការជាមួយដៃគូរជាង១០០ ទៅលើគម្រោងផ្សេងៗក្នុង៦០ប្រទេសហើយមានការិយាល័យនៅ៣០ប្រទេសលើសកលលោក។  ប្រមាណពាក់កណ្តាលនៃទុនសរុបត្រូវបានផ្តល់ដល់គម្រោងនាៗនៅទូទាំងសកលលោក