ហាត់ការ


ហាត់ការ

កម្មវិធី​ហាត់​ការ​របស់​មូល​និធិ​ហេនរេច​បូល​ផ្តល់​នូវ​ការ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​ការងារ​​និង​ផ្នែក​រដ្ឋបាល​របស់​​​ មូល​និធិ​​យើង​នៅ​កម្ពុជា​។ យើង​ស្វាគមន៍​និសិ្សត​មក​​ហាត់ការ​​ពី​គ្រប់​ប្រទេស​និង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​យ៉ាង​ខ្លាំង​ ជា​ពិសេស​និស្សិត​​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​​ និង​ពី​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍។

ការ​ហាត់​ការ​នៅ​ក្នុង​បរិបទ​ពហុ វប្បធម៌​មួយ​ ដោយ​ផ្ដោត​សំខាន់​លើ​សង្គម​និង​វប្បធម៌​ក្នុង​ស្រុក។​ និស្សិត​ឆ្នើម​នឹង​មាន​ឱកាស​ធ្វើការ​លើ​មុខ​ជំនាញ​ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​បទពិសោធន៍ និង​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​ខ្លួន​។
អ្នក​ដែល​មាន​បំណង​ចង់​មក​ហាត់​ធ្វើការ​នៅ ការិយាល័យ​របស់​យើង ត្រូវ​ចេះ​ភាសា​អង់គ្លេស​ចាប់​ពី​កម្រិត​មធ្យម​ឡើ​ង​ទៅ​ហើយ​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​លើ​ផ្នែក​ការ​អភិវឌ្ឍ  ការងារ​យេនឌ័រ​ព្រមទាំង​ត្រូវ​មាន​ឆន្ទៈ​ហាត់​ធ្វើ​កា​រ​ជាមួយ​មូលនិធិហេនរេចបូល ​រយៈពេល​យ៉ាងតិច​ឲ្យ​បាន​បីខែ។

សូម​ផ្វើ CV  ជាមួយ​នឹង​លិខិត​ចំណាប់​អារម្មណ៍ (letter of application) និង​សំនួរ​ផ្សេងៗ មកកាន់   phnompenh@hbfasia.org

 


អ្នក​ហាត់​ការ

Image removed.
ឈ្មោះ Kathrin Schlechta

អាយុៈ  ២៥ឆ្នាំ

សាកល​វិទ្យាល័យៈ  University of Passau, German

រយៈពេល​ហាត់ការៈ ពី ​ខែ​មីថុនា ឆ្នាំ​២០១០ ដល់​ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១០

តួនាទីៈ ជំនួយ​ការ​កម្មវិធី​

អ៊ីម៉ែល៖ K.Schlechta@web.de

Image removed.
ឈ្មោះ Wang Ying

អាយុៈ   ២៥ឆ្នាំ

សាកល​វិទ្យាល័យៈ  University of International Business and Economics, China

រយៈពេល​ហាត់ការៈ ពី ​ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១០ ដល់​ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​២០១០

តួនាទីៈ ទីប្រឹក្សា​ស្រាវជ្រាវ​

អ៊ីម៉ែល៖ wangyong85020@126.com

Image removed.
ឈ្មោះ Jessica Sercombe

អាយុៈ  ២៣ឆ្នាំ

សាកល​វិទ្យាល័យៈ  School of Oriental & African Studies, London

រយៈពេល​ហាត់ការៈ ពី ​ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១០ ដល់​ខែ​មីថុនា ឆ្នាំ​២០១០

តួនាទីៈ ជំនួយ​ការ​កម្មវិធី​

អ៊ីម៉ែល៖ j.sercombe@hotmail.com

Image removed.
ឈ្មោះ Shi Lily

អាយុៈ   ២២ឆ្នាំ

សាកល​វិទ្យាល័យៈ  University of International Business and Economics, China

រយៈពេល​ហាត់ការៈ ពី ​ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ​២០១០ ដល់​ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១០

តួនាទីៈ ទីប្រឹក្សា​ស្រាវជ្រាវ​

អ៊ីម៉ែល៖ dec.slily@gmail.com

Image removed.
ឈ្មោះ  Sebastian Kirchner

អាយុៈ   ២៦ឆ្នាំ

សាកលវិទ្យាល័យៈ  HWR Berlin School of Economics

រយៈពេល​ហាត់ការៈ ពី ​ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០០៩ ដល់​ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១០

តួនាទីៈ ជំនួយ​ការ​កម្មវិធី​

អ៊ីម៉ែល៖se.kirchner@google.com