ប្រទេស G២០ និង បណ្តាប្រទេស BRICS បានកើនឡើងដល់ ២១ ប្រទេស ដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងសកម្មភាពឈូសឆាយ ស្តីពីការវិនិយោគ (ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ)

Series

ប្រទេស G20 មានកិច្ចប្រតិបត្តិការនូវការផ្តួចផ្តើមផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិការ នៅទីក្រុង Brisbane។ មានកិច្ចព្រមព្រៀងឈូសឆាយ រវាងប្រទេស G7,  G20 និងបណ្តាប្រទេស BRICS អំពីម៉ូតនៃការផ្តួចផ្តើមនេះ : ១. ប្រមូលដើមទុនឯកជន បញ្ចូលជាមួយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (រួមបញ្ចូលគ្នា) ២. ដៃគូឯកជនសាធារណៈទ្រង់ទ្រាយធំមិនឈរលើគម្រោងតែឯងនោះទេ ប៉ុន្តែ ៣.ដាក់ពួកវារួមគ្នានៅក្នុងឥណទានទំហំកាន់តែធំ (ពីការលក់រាយ ទៅការលក់ដុំ) ដើម្បីបន្ថយហានិភ័យគម្រោងដែលមិនដំណើរការ និងដើម្បីទាក់ទាញទុនពីមូលនិធិសោធននិវតន៍ និងវិនិយោគិនតាមស្ថាប័នដទៃទៀត។ នៅទីនោះមិនមានការចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងការការពារបរិស្ថាន និងសន្តិសុខសង្គមទេ។ ជាពិសេសជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពនៃរបៀបវារៈនៃការអភិវឌ្ឍន៍ នាឆ្នាំ២០១៥ ខាងមុខនេះ ដោយរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងទិសដៅអភិវឌ្ឍដែលប្រកបដោយនិរន្តរភាព នេះហាក់បីដូចជាមានការរួមបញ្ចូលគ្នាច្រើនណាស់ ហើយក៏មានការទាក់ទងគ្នាផងដែរទៅនឹងការការពារបំណុលផ្ទាល់ខ្លួន។ លិខិតសាពត៌មាននេះធ្វើការស៊ើបអង្កេត ទៅលើគោលនយោបាយទាំងនេះ និងផលវិបាកសក្តានុពល។ មានពត៌មានផងដែរអំពីធនាគារ BRICS និងការវិភាគអំពីអ្វីដែលជាហានិភ័យរបស់ BRICS និងការកើតឡើងនៃលំដាប់ពហុប៉ូលនៃពិភពលោក ដែលមានន័យថា ដើម្បីចន្លោះគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ជម្រើសមួយ។

Product details
Date of Publication
October 2014
Licence
All rights reserved