ប្រទេស G២០ និង បណ្តាប្រទេស BRICS បានកើនឡើងដល់ ២១ ប្រទេស ដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងសកម្មភាពឈូសឆាយ ស្តីពីការវិនិយោគ (ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ)

Place of publication
Berlin
Date of Publication
October 2014
Number of Pages
20
Licence
All rights reserved.
Series

ប្រទេស G20 មានកិច្ចប្រតិបត្តិការនូវការផ្តួចផ្តើមផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិការ នៅទីក្រុង Brisbane។ មានកិច្ចព្រមព្រៀងឈូសឆាយ រវាងប្រទេស G7,  G20 និងបណ្តាប្រទេស BRICS អំពីម៉ូតនៃការផ្តួចផ្តើមនេះ : ១. ប្រមូលដើមទុនឯកជន បញ្ចូលជាមួយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (រួមបញ្ចូលគ្នា) ២. ដៃគូឯកជនសាធារណៈទ្រង់ទ្រាយធំមិនឈរលើគម្រោងតែឯងនោះទេ ប៉ុន្តែ ៣.ដាក់ពួកវារួមគ្នានៅក្នុងឥណទានទំហំកាន់តែធំ (ពីការលក់រាយ ទៅការលក់ដុំ) ដើម្បីបន្ថយហានិភ័យគម្រោងដែលមិនដំណើរការ និងដើម្បីទាក់ទាញទុនពីមូលនិធិសោធននិវតន៍ និងវិនិយោគិនតាមស្ថាប័នដទៃទៀត។ នៅទីនោះមិនមានការចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងការការពារបរិស្ថាន និងសន្តិសុខសង្គមទេ។ ជាពិសេសជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពនៃរបៀបវារៈនៃការអភិវឌ្ឍន៍ នាឆ្នាំ២០១៥ ខាងមុខនេះ ដោយរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងទិសដៅអភិវឌ្ឍដែលប្រកបដោយនិរន្តរភាព នេះហាក់បីដូចជាមានការរួមបញ្ចូលគ្នាច្រើនណាស់ ហើយក៏មានការទាក់ទងគ្នាផងដែរទៅនឹងការការពារបំណុលផ្ទាល់ខ្លួន។ លិខិតសាពត៌មាននេះធ្វើការស៊ើបអង្កេត ទៅលើគោលនយោបាយទាំងនេះ និងផលវិបាកសក្តានុពល។ មានពត៌មានផងដែរអំពីធនាគារ BRICS និងការវិភាគអំពីអ្វីដែលជាហានិភ័យរបស់ BRICS និងការកើតឡើងនៃលំដាប់ពហុប៉ូលនៃពិភពលោក ដែលមានន័យថា ដើម្បីចន្លោះគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ជម្រើសមួយ។