វីដេអូស្តីពីសន្និសិទខ្មែរក្រហមឆ្នាំ ២០១៤

Video on legacy of the Khmer Rouge tribunal - Heinrich Böll Stiftung Cambodia

video-thumbnailWatch on YouTube