ការស្ទង់មតិលំនៅឋានជួលនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ការស្ទង់មតិលំនៅឋានជួលនៅរាជធានីភ្នំពេញ

ការស្ទង់មតិលំនៅឋានជួលនៅរាជធានីភ្នំពេញ
17. ខែធ្នូ 2014 - 10:42 ដោយ៖​ អង្គការធាងត្នោត
pdf
ចំនួនទំព័រ: ៧១

ប្រតិបត្តិសង្ខេប 

 នគរូបនីយកម្មដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងបរិយាកាសអភិវឌ្ឍន៍ និងសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ ក្ដីសង្ឃឹមនៃការទទួលបានការងារ ប្រាក់សន្សំ និងអនាគតប្រកបដោយសុវត្ថិភាពបានជំរុញឲ្យនគរូបនីយកម្មក្លាយទៅជាកម្លាំងចលករមួយដែលមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។

0 អត្ថាធិប្បាយ

បន្ថែមសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយថ្មី

បន្ថែមសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយថ្មី