ព៊ីជីង ផ្លាស ធ្វេនធី៖ ការសំដែងមតិពីប្រទេសកម្ពុជា កញ្ញា លី ពិសី

កញ្ញា លី ពិសី ជាភា្នក់ងារស្រ្តីសម្រាប់សាមគ្គីភាពនិង សកម្មភាពសង្គមសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ

កញ្ញាពិសី បានចូលរួម ក្នុងភ្នាក់ងារសិទ្ធិស្រ្តីជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ រួមទាំងបានធ្វើការ លើបញ្ហាសង្គមដែលស្រ្តីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះ។ កញ្ញាជាសមាជិកនៃសម្មភាព សង្គមសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ និងជាក្រុមឯករាជ្យសម្រាប់កម្ពុជាដែលធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើតអោយមានភាពក្លាហាននិងជួយដល់ជំហានរួមគ្នារបស់ក្រុមកម្មកររោងចក្រក្នុងវិប្បត្តិ យេនឌ័រក៏ដូចជាសកម្មជនស្រ្តីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្តល់នូវតម្រូវការផ្នែកបច្ចេកទេស និង សង្គម សេដ្ឋកិច្ច និង កំណែរទម្រង់នយោបាយ។ 

រៀបចំតន្ត្រីដោយ NirvanaVEVO ។ សរសេរនិងសំដែងដោយលោក គ្រីស​ សាព្រីសគី៖  http://chriszabriskie.com/

អាចរកបាននៅ ហ្រ្វី ម្ញូសីក អាខាយ៖ http://freemusicarchive.org/music/Chris_Zabriskie/

ក្រោមការចម្លងជូនដោយផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ៖ http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

© មូលនិធិហេនរេចបូល ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា