ព៊ីជីង ផ្លាស ធ្វេនធី៖ ការសំដែងមតិពីប្រទេសកម្ពុជា អ្នកស្រី កាស៊ូមី ណាកាហ្កាវ៉ា

អ្នកស្រី កាស៊ូមី ណាកាហ្កាវ៉ា ជាសមាជិក អ្នកគ្រប់គ្រងជំនាញនៅសាកលវិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្រ្តា

អ្នកស្រី គឺជាសមាជិកជំនាញក្នុងសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្តានៃប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០២ ដែលគ្រប់គ្រងទៅលើការសិក្សាលើសិទ្ធិនិងយេនឌ័រ ក្នុងវគ្គមូលដ្ឋាន ដែលជាចំនុចគោលក្នុ្ងងគំរោងអភិវឌ្ឍន៍ប្រឆាំងទៅនឹងការបំពានសិទ្ធិស្រ្តីនៅក្នុងប្រទេស កម្ពុជា(NAPVAW)។ អ្នកស្រីធ្លាប់បានធ្វើការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំជាអ្នកផ្តល់យោបល់ដល់ក្រសួងកិច្ចការនារី ក្នុងវិស័យចំបងនៃការប្រើប្រាស់អំពើហឹង្សានិងការជួញដូរស្រ្តីដល់ រាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏បានរៀបចំរបាយការណ៍សម្រាប់សន្និបាទក្រុងប៉េកាំង ១៩៩៥។ លោកស្រីបានធ្វើការស្រាវជ្រាវជាច្រើនផងដែរទាក់ទងនឹងអំពើហឹង្សាលើស្រ្តីកំឡុង ពេលប្រទេសកម្ពុជាមានវិប្បត្តិ ដែលរួមមាន រឿងរ៉ាវដែលលាក់បាំងទាក់ទងនឹងអំពើហឹង្សាលើ ស្ត្រី បុរស និង សមាគមន៍  LGBT។

រៀបចំតន្ត្រីដោយ NirvanaVEVO ។ សរសេរនិងសំដែងដោយលោក គ្រីស​ សាព្រីសគី៖  http://chriszabriskie.com/

អាចរកបាននៅ ហ្រ្វី ម្ញូសីក អាខាយ៖ http://freemusicarchive.org/music/Chris_Zabriskie/

ក្រោមការចម្លងជូនដោយផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ៖ http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

© មូលនិធិហេនរេចបូល ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា