ព៊ីជីង ផ្លាស ធ្វេនធី៖ ការសំដែងមតិពីប្រជាជនកម្ពុជា (កញ្ញាពេជ្រ ប៉ូលិត)

កញ្ញាពេជ្រ ប៉ូលិត – អ្នកដឹកនាំគំរោងនៅអង្គការស្រ្តីខ្មែរ 

កញ្ញាពេជ្រ ប៉ូលិត​ គឺជាអ្នកដឹកនាំគំរោងនៅអង្គការស្រ្តីខ្មែរ  ដែលធ្វើការជួយលើកដំកើន ភាពស្មើរគ្នាចំពោះស្រ្តី រួមទាំងការស្តារឡើងវិញនៃប្រទេសកម្ពុជា។ កញ្ញាបានដឹកនាំគំរោង រួមមាន កម្មវិធីវិទ្យុ ក្លិបអ្នកស្តាប់ ការជំរុញវិស័យសេដ្ឋកិច្ច​ រួមទាំង វគ្គហ្វឹកហ្វឺនក៏ដូចជា ការបង្កើនសមត្ថភាព ចំពោះស្រ្តី ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ និង ការរួមចំណែកក្នុងនយោបាយ។

រៀបចំតន្ត្រីដោយ NirvanaVEVO ។ សរសេរនិងសំដែងដោយលោក គ្រីស​ សាព្រីសគី៖  http://chriszabriskie.com/

អាចរកបាននៅ ហ្រ្វី ម្ញូសីក អាខាយ៖ http://freemusicarchive.org/music/Chris_Zabriskie/

ក្រោមការចម្លងជូនដោយផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ៖ http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

© មូលនិធិហេនរេចបូល ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា