ព៊ីជីង ផ្លាស ធ្វេនធី៖ ការសំដែងមតិពីប្រជាជនកម្ពុជា (កញ្ញាពិសី ឃឺម)

កញ្ញាពិសី ឃឺម – ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រង នៃ WRC

ក្នុងនាម​ជាប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រង នៃ មញ្ឈមណ្ឌលធនធានស្រ្តី ខេត្តសៀមរាប កញ្ញាពិសីបានមើលឃើញពីប្រការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ស្រ្តីនិងក្មេងស្រីដែលខ្វះការទទួលបានចំណេះដឹង និង ពត៌មានអំពីសិទ្ធនិងតម្លាភាពរវាងបុរសនិងស្រ្តី។​ ដោយបានរួមចំណែកជាមួយ មញ្ឈមណ្ឌល ធនធានស្រ្តី​គឺជាចំនុចចាប់ផ្តើម​ ដែល កញ្ញាបានជួបប្រទះផ្ទាល់ភ្នែកជាមួយស្រ្តីរាប់មិនអស់ ដែលមានបទពិសោធន៍ទទួលការបំពាន រួមមាន អំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ ទាំងលើផ្លូវកាយនិងចិត្ត និងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងជួញដូរផ្លូវភេទ។ កញ្ញាមានជំនឿ​យ៉ាងមុតមាំថា​ ស្រ្តីនិងក្មេងស្រី គួរទទួលបានការការពារ ចេញពីការបំពាននានា ហើយ ទទួលបានសិទ្ធនិងឱកាសស្មើៗគ្នាដូចបុរសដែរ។ 

រៀបចំតន្ត្រីដោយ NirvanaVEVO ។ សរសេរនិងសំដែងដោយលោក គ្រីស​ សាព្រីសគី៖  http://chriszabriskie.com/

អាចរកបាននៅ ហ្រ្វី ម្ញូសីក អាខាយ៖ http://freemusicarchive.org/music/Chris_Zabriskie/

ក្រោមការចម្លងជូនដោយផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ៖ http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

© មូលនិធិហេនរេចបូល ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា