ព៊ីជីង ផ្លាស ធ្វេនធី៖ ការសំដែងមតិពីប្រជាជនកម្ពុជា (កញ្ញារស្មីអារុណ)

កញ្ញារស្មីអារុណ – នាយកប្រតិបត្តិនៅអង្គការស្ត្រីខ្មែរ

កញ្ញា​ រស្មីអារុណ បានធ្វើការជាមួយនិងស្រ្តី ដើម្បីជួយជំរុញនិងលើកដំកើនច្បាប់និងសិទ្ធរបស់ស្រ្តី ដោយផ្សាភ្ជាប់ស្រ្តីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ និង ការចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយ​ ដោយផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ទម្រង់ផ្សេងៗនៃយុត្តិធម៍ សម្រាប់ ជនរងគ្រោះដោយសារ អំពើរហិង្សា រមទាំងការដេញចេញពីដីកំពុងស្នាក់នៅដោយសាការទាមទារយកមិនស្របច្បាប់។ កញ្ញាក៏មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយនិង​អង្គភាពស៊ីវិលនិងភ្នាក់ងារយុត្តិធម៍មួយចំនូនផងដែរ។ កញ្ញាមានការីករាយក្នុងការបកស្រាយមតិជាលក្ខណៈសាធារណៈ ក្នុងកំរិត សង្គម ជាតិ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីសិទ្ធរបស់ស្រ្តី។​

រៀបចំតន្ត្រីដោយ NirvanaVEVO ។ សរសេរនិងសំដែងដោយលោក គ្រីស​ សាព្រីសគី៖  http://chriszabriskie.com/

អាចរកបាននៅ ហ្រ្វី ម្ញូសីក អាខាយ៖ http://freemusicarchive.org/music/Chris_Zabriskie/

ក្រោមការចម្លងជូនដោយផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ៖ http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

© មូលនិធិហេនរេចបូល ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា