ព៊ីជីង ផ្លាស ធ្វេនធី៖ ការសំដែងមតិពីប្រជាជនកម្ពុជា (លោកស្រី ហយ សុខជីវ៉ាន់នី)

Beijing plus 20 – Voices from Cambodia (Hoy Sochivanny) - Heinrich Böll Stiftung Cambodia

video-thumbnailWatch on YouTube

ប្រធាននៃអង្គភាពផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា (PCC)៖លោកស្រី ហយ ​សុខជីវ៉ាន់នី

ប្រធាននៃអង្គភាពផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រី ហយ​ សុខជីវ៉ាន់នី បាន ចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទពិភពលោកលើកទីបួនលើស្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពី ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៥ រួមជាមួយនឹងស្ត្រីជនជាតិកម្ពុជាចំនួន ៨៥នាក់ ផ្សេងទៀតមកពីសង្គមស៊ីវិល និងសមាជិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន ៣៥នាក់។ បន្ទាប់ពីកម្មវិធីនៅទីក្រុងប៉េកាំង លោកស្រី បានជួយដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឱ្យអនុម័តច្បាប់ថ្មីស្តីពីអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ និង បានធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលលើសិទ្ធិដែលមានចែងក្នុងកម្មាធិការបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងនារីភេទ (CEDAW) និងក្នុងវេទិកាទីក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ (BPFA)។ សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានសម្រាប់កម្ពុជា លោកស្រី សុខជីវ៉ាន់នី ធ្វើការលើការលុបបំបាត់ រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើង និងអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងស្ត្រីលើសិទ្ធិសុខភាពបន្តពូជ និងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ។

រៀបចំតន្ត្រីដោយ NirvanaVEVO ។ សរសេរនិងសំដែងដោយលោក គ្រីស​ សាព្រីសគី៖  http://chriszabriskie.com/

អាចរកបាននៅ ហ្រ្វី ម្ញូសីក អាខាយ៖ http://freemusicarchive.org/music/Chris_Zabriskie/

ក្រោមការចម្លងជូនដោយផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ៖ http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

© មូលនិធិហេនរេចបូល ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា