ព៊ីជីង ផ្លាស ធ្វេនធី៖ ការសំដែងមតិពីប្រជាជនកម្ពុជា (អ្នកស្រី អ៊ុង យុគឃន)

Beijing plus 20 – Voices from Cambodia (Ung Yok Khoan) - Heinrich Böll Stiftung Cambodia

video-thumbnailWatch on YouTube

អ្នកស្រី អ៊ុង យុគឃន – នាយកនៃអង្គការអមរា

លោកស្រី អ៊ុង យុគឃន ជាស្ថាបនិក​និងនាយកនៃអង្គការអមរាខាងផ្នែក បណ្តាញស្រ្តីកម្ពុជា សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ដែលដើមឡើយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបណ្តាញស្ត្រី ធ្វើការរៀបចំរបាយការណ៍សម្រាប់សន្និសីទពិភពលោកលើកទីបួនរបស់ស្ត្រី ដែលបានធ្វើឡើងដោយអង្គការ សហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩៥។ បន្ទាប់មកចលនាស្ត្រីត្រូវបាន បង្ហាញឡើងជាផ្លូវការ ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមក គោលបំណងដើម្បីផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាល កសាងសមត្ថភាពដល់ស្ត្រី និងអប់រំក្រុមប្រឹក្សាស្ត្រីបានកើតមានឡើង។ ចាប់តាំងពី ឆ្នាំ ២០០០ មក អង្គការអមរាបានបន្តធ្វើការទៅលើប្រធានបទ «ផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្រ្តីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងនយោបាយ»។         

រៀបចំតន្ត្រីដោយ NirvanaVEVO ។ សរសេរនិងសំដែងដោយលោក គ្រីស​ សាព្រីសគី៖  http://chriszabriskie.com/

អាចរកបាននៅ ហ្រ្វី ម្ញូសីក អាខាយ៖ http://freemusicarchive.org/music/Chris_Zabriskie/

ក្រោមការចម្លងជូនដោយផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ៖ http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

© មូលនិធិហេនរេចបូល ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា