គេហដ្ឋានរបស់លោកហេនរិចនៅ លេនជិនប្រូច

គេហដ្ឋានរបស់លោកហេនរិចនៅ លេនជិនប្រូច ដែលជាគេហដ្ឋានចាស់របស់ក្រុមគ្រួសាររបស់ លោកហេនរិចដែលត្រូវបានរដ្ឋបាលក្រុង ណរហិន វេសហ្វាលឡេន និង សមាគមន៍គេហដ្ឋាន លេនជិនប្រូច ប្រើប្រាស់ជាការិយាល័យសម្រាប់អ្នកសិល្បៈដែលត្រូវស្ថិតក្រោមការជាប់ទោស និងអ្នកសិល្បៈ ដទៃទៀតដែលមិនមានគំនិតច្នៃប្រឌិតដែលនោះក៏ជាទីកន្លែងដែលត្រូវបានត្រួត ពិនិត្យទៅលើចលាចលរបស់ជនស៊ីវិលពីព្រោះតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេ។ 

អាហារូបករណ៍ លេនជិនប្រូច ត្រូវបានរៀបចំឡើងតាំងពីឆ្នាំ ១៩៩០។ ដោយមានអ្នកសិល្បៈនិងអ្នកនិពន្ធជាង ៧០នាក់បានរស់នៅនិងធ្វើការក្នុងគេហដ្ឋាននោះផងដែរ។