សេក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ​ - ការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនចំពោះសំណងដល់ជនរងគ្រោះក្នូងរបបខ្មែរក្រហម

សូមចុចលើតំណភ្ជាប់​​ខាងក្រោមដើម្បីទស្សនាអត្ថបទជាភាសាខ្មែរ

https://kh.boell.org/sites/default/files/uploads/2017/03/vss_press_release_kh_16_march.pdf