សេក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ​ - ការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនចំពោះសំណងដល់ជនរងគ្រោះក្នូងរបបខ្មែរក្រហម