ឯកសារអត្តសញ្ញាណនិបិតិកជន ខេត្តតាកែវ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងខេត្តពោធិ៍សាត់ ឆ្នាំ ២០១៦