រាត្រីបៃតង នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី ២៣ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៧