សៀវភៅផែនទីមហាសមុទ្រ៖​ ហេតុការណ៍ និង តារាងរូបរាង ស្តីពីទំនាក់ទំនងរបស់យើង ទៅនឹងមហាសមុទ្រ ឆ្នាំ ២០១៧

ប្រសិនបើពុំមាន មហាសមុទ្រ និងធនធានរបស់ វាទេ ភាពស្តុកស្តម្ភ និងសុខុមាលរបស់ប្រជាជនមួយផ្នែកនៅលើផែនដីនេះក៏ ប្រហែល ជាមិនអាចកើតមានបានដែរ។ ក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពនេះ យើងបាន
មើលឃើញពី អនាគតនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដ៏ពិសេសមួយនេះ កំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ ដោយសារតែគោលការណ៍សេរីភាពលើដែនសមុទ្រ ដែលបានអនុវត្តរាប់រយឆ្នាំកន្លងមកនេះ បានផ្តល់សម្បទាន និងសិទ្ធិងាយស្រួលដល់មនុស្ស ក្នុងការប្រើប្រាស់ និងផ្សាភ្ជាប់ជីវិតទៅនឹងមហាសមុទ្រ និងធនធានរបស់វាដោយគ្មានដែនកំណត់ ដែលបានបង្កឲ្យមាន ការនេសាទហួសកម្រិត ការបាត់បង់ជីវចម្រុះ និងការបំពុលបរិស្ថានក្នុងដែនមហាសមុទ្រ។

មហាសមុទ្រ និងឆ្នេរសមុទ្រ គឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់ នៃបរិស្ថាន ហើយពួកវាត្រូវការ ការពារ និងថែរក្សាពីយើងទាំងអស់គ្នាជាបន្ទាន់ នៅក្នុង ថ្នាក់អន្តរជាតិ កំណត់ទិសដៅយ៉ាងច្បាស់លាស់ កំពុងតែមាន  សន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិ នៅក្នុងកិច្ច ព្រមព្រៀងការពារអន្តរជាតិ និងសន្ធិសញ្ញា ដែល កំណត់គោលដៅ និងចែករំលែកសម្រាប់បច្ចុប្បន្នភាពនិងមនុស្សជំនាន់ក្រោយ ដើម្បីរស់ ឲ្យមាន​តុល្យភាព ជាមួយធម្មជាតិ និងដើម្បីធានា បាននូវសុខភាព និងសុចរិតភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជាសកល និងការស្តារឡើងវិញ។ 

 

 

Product details
Publisher
Heinrich Boell Foundation Schleswig-Holstein, the Heinrich Boell Foundation (national foundation), and the University of Kiel’s Future Ocean Cluster of Excellence
Licence
Language of publication
Khmer