ឆាលត ម៉ុលលើ
អ្នកហាត់ការ (ផ្ដោតសំខាន់លើប្រជាធិបតេយ្យយេនឌ័រ)

ទំនាក់ទំនង

អ៊ីម៉ែល៖ kh-trainee2@kh.boell.org