ចូណាស​ ក្រាម
អ្នកហាត់ការ (ផ្ដោតសំខាន់លើអភិបាលកិច្ចធនធាន)