ទីម៉ូធី វីលៀមន៍
អ្នកស្រាវជ្រាវ

លោកធីមម៉ូធី គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីទម្នាស់នៅសាកលវិទ្យាល័យ ម៉ាបឺក ហើយក៏កំពុងនិងបន្តរកំរិតដុកទ័រពីសាលកលវិទ្យាល័យ ហ្រី្វ ប័រលីន ដែលសិក្សាទៅលើប្រធានបទនៃការចូលរួមរបស់មនុស្សក្នុងរបបរប្រល័យពូជសាសន៍ ដែលបានជួយផ្នែកហិរញ្ញាវត្ថុដោយអាហារូបករណ៍របស់មូលនិធិហេនរិចបូល។ សារណារបស់លោកធីមម៉ូធី គឺសិក្សាទៅលើទ្រង់ទ្រាយ នៃការជំរុញចិត្តដល់ការធ្វើឃាត្តកម្មនិងការធ្វើការវិភាគទៅលើបទពិសោធន៍ផ្សេងគ្នារវាង ប្រទេសកម្ពុជានិងអាម៉ានៀ។ លោកធីមម៉ូធីក៏ទើបនឹងទទួលបានរង្វាន់ រ៉ាហ្វាអ៊ែល លីមឃីន ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ពីវិទ្យាសា្ថននិងសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍អាម៉ានី។ លោកក៏បានសិក្សា នៅសាកលវិទ្យាល័យ មេនហេមលើបរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ និង សាកលវិទ្យា ល័យសេដ្ឋកិច្ចនៃទីក្រុងឡុង លើកម្រិតឧត្តមផ្នែកវិភាគនយោបាយ ហើយលោកក៏ជាអ្នក គ្រប់គ្រងរបស់គេហទំព័រ http://www.beyondviolence.org ផងដែរ។  

ទំនាក់ទំនង

អ៊ីម៉ែលៈ timothy.williams@staff.uni-marburg.de