ឃី ស៊ីវហឿង
មន្រ្តីរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ, អ៊ីមែល៖ sivheang.ky@kh.boell.org