គីស៊ីតូ នដាលីរ៉ូ
អ្នកហាត់ការ (ធ្វើការជាមួយនឹងផ្នែកពីរគឺ ហិរញ្ញវត្ថុ និងសិទិ្ធមនុស្ស ការជួយជាមួយនឹងគម្រោងបច្ចុប្បន្ន)