ហេង មនោរម្យ
មន្ត្រីទំនាក់ទំនង, អ៊ីមែល៖ monorom.heng@kh.boell.org