ហីុ ហ្សុងលី
អ្នកហាត់ការផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

ទំនាក់ទំនង

អ៊ីម៉ែល៖ kh-office@kh.boll.org