ហ៊្សេង ចូវ
អ្នកស្រាវជ្រាវ (ផ្តោតសំខាន់ទៅលើប្រភពទឹកដែលហូរឆ្លងកាត់ព្រំដែននៃទឹក)

ទំនាក់ទំនង

អ៊ីមែល៖​ Chao.Zhang@kh.boell.org