ហ្សៀ ហាន
អ្នកហាត់ការ (ផ្ដោតសំខាន់លើ អភិបាលកិច្ចធនធាន)

ទំនាក់ទំនង

អ៊ីម៉ែល៖ han.xia@kh.boell.org