ជន សុភ័ក្រ្ត
អ្នកហាត់ការ

សាកលវិទ្យាល័យៈ  National University of Management, Cambodia, Major: Law

ទំនាក់ទំនង

អ៊ីម៉ែល៖ sopheakchorn9@gmail.com