កែន សុភាព
ប្រធានហិរញ្ញវត្ថុ និង រដ្ឋបាល, អ៊ីមែល៖ ​Sopheap.Ken@kh.boell.org