កៅសុខម៉ៅ
ជំនួយការកម្មវិធីនិងការទំនាក់ទំនង

សាកលវិទ្យាល័យ៖ សាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនិងសហគ្រាស

 

 

ទំនាក់ទំនង

អ៊ីម៉ែល៖ kh-trainee3@kh.boell.org