ឡាយ ធារត្ន័
ជំនួយ​ការ​ការិយាល័យ, អ៊ីមែល៖ Thearath.Lay@kh.boell.org
Thearath Lay