លេឡា អូសិន
អ្នកហាត់ការ

សាកលវិទ្យាល័យៈ  Humboldt University of  Berlin, Germany University of Geneva, Switzerland

ទំនាក់ទំនង

អ៊ីម៉ែល៖ leyloe@web.de