ឡេង ម៉ីម៉ី
អ្នកហាត់ការផ្នែករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

ទំនាក់ទំនង

អ៊ីម៉ែល៖ trainee1@kh.boell.org