ម៉ាគូស ខាបោម

បណ្ឌិត ម៉ាគូស ខាបោម ធ្វើការជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់គោលនយោបាយ ដែលជាឯកទេសមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេហ៍ និងដំណើរការ blog Cambodia-News.net។