ម៉ាល់ធី រ៉ាយម៉ាន់
អ្នកហាត់ការ (ផ្តោតលើជំនួយបរទេសនៅកម្ពុជា)

ទំនាក់ទំនង

អ៊ីម៉ែល៖ kh-trainee1@kh.boell.org