ណាអូមី ប៊ើនេត
អ្នកហាត់ការ (ផ្ដោតសំខាន់លើការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជា)

សិក្សាផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដោយផ្តោតលើសិទ្ធិមនុស្សនិងយេនឌ័រនៅសាកលវិទ្យាល័យ University College Maastricht នៅប្រទេសហូឡង់

ទំនាក់ទំនង

អ៊ីម៉ែល​: naomi_burnett@hotmail.de