ប៉ាន់ គឹមហឿន
ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋបាល, អ៊ីមែល៖ kimhoeun.pann@kh.boell.org
Kimhoeun Pann