អាឡិចហ៊្សេនឌ័រ ម៉ាស
អ្នកហាត់ការ (ផ្ដោតលើអភិបាលកិច្ចធនធាន និង ប្រជាធិបតេយ្យយេនឌ័រ)

ទំនាក់ទំនង

អ៊ីមែល៖ alexander.marx@kh.boell.org